طراحی و ساخت مخازن و فیلترها و مبدلها جهت اخذ شیر از مخازن حمل شیر که جهت پایین آوردن دمای شیر تحویل گرفته شده و ذخیره سازی آنها در مخازن ذخیزه شیر خام کاربرد دارد تا شیر سریعا برای شرایط نگهداری در مخازن شیر خام آماده گردده و ساخت فیلترها و مبدلها و مخازن توسط نیروهای مجرب شرکت مخازن ماشین وزین ساخته ، نصب و راه اندازی میگردد .