این نوع مبدلها بیشتر در فرآیندهایی استفاده میگردد که مقدار سطح تماس بالا و دما و فشار پایین ( کمتر از تقریبا ۱۸۰ درجه و ۱۵ بار ) استفاده می شود این مبدلها بیشتر در صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی کاربرد دارد. این مبدلها بعلت تهمییرات راحت و افزایش ظریفت انتقال حرارت از نظر مهندسان بهره بردار بسیار مطلوب می باشد . شرکت مخازن ماشین وزین با همکاری شرکت تولید کننده و نناینده شرکت تولید کننده صفحات مبدلهای حرارتی توانایی طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی صفحه ای را دارد بطوری که در محدوده دمایی و دبی مورد نظر بیشترین راندمان و کمترین هزینه تولید را داشته باشد