جهت اختلاط خوب و کامل مواد تشکیل دهنده موادی چون کرم ابمیوه و هر موادی که نیاز به اختلاط و همگن شدن دارد مخازن همزن دار و هموژنایزر دار بهترین انتخاب می باشد و همچنین این مخارن باعث جلوگیری از ته نشین شدن و با چسبیدن مواد در حین عمل گرمایش به بدنه می شود . شرکت مخازن ماشین وزین با مطالعه و بررسی انواع سیال و چگالی و ویسگوزیته سیالات اقدام به طراحی مخازن همزن دار و هموژنایزر دار در توان و دورهای مختلف میکنند تا بهترین حالت همگن شوندگی برای مواد و سیالات پدید می آید .