به وسیله میکسرهای شرکت مخازن ماشین وزین براحتی می توان پودرها را با مایعات به سرعت مخلوط کرد بطوری که هیچ گونه پودر مخلوط نشده ای در مایع باقی نماند و ترکیبی یکدست و همگن حاصل گردد . این میکسرها هم بصورت داخل مخزن و هم بصورت سطلی می باشد و از نظر توان موتور در رنجهای مخلتف طراحی و تولید می گردد