میکسرهای مایعات و هموژنایزر مایعات

در صنعت در بخش های مختلف نیاز به اختلاط مایعات و یا میکس شدن مایعات می باشد بعضی از مایعات براحتی با هم ترکیب و میکس می شوند و فقط کافیست داخل محفظه ای یا  مخزنی قرار بگیرند که همزنی با دور تقریبی 60 دور در دقیقه داشته باشند تا ترکیب یکسان بدست آید اما بعضی از مایعات نیاز به میکسر یا یا میکسر تانک  با سرعت و ویژگی های خاص  می باشد که بعضی  از میکسرتانک ها  دارای چند همزن با توان و سرعت دوران متفاوت می باشد. مایعاتی که شامل ترکیباتی هستند که به راحتی با دیگر مایعات میکس نمی شوند از این میکسرها استفاده می شود

هنگاهی که بخواهیم مایعات با ویسکوزیته بالا را با  مایعات با ویسکوزیته پایین مثل آب ترکیب کنیم نیاز به نوعی میکسرهایی داریم که میکسر هموژنایزر گفته می شود اساس کار این میکسرها که داخل مخزن نصب می شود و تقریبا شبیه میکسر تانکها می باشد  بدین صورت می باشد که مایعات توسط پروانه هایی به داخل محفظه هموژنایزر کشیده می شود و توسط نیروی گریز از مرکز و حرکت دورانی ایجاد شده از درون سوراخهای ریز گذشته به صفحات ثابت برخورد کرده  و بدین صورت مایعات کاملا همگن و یا هموژن خواهند شد در بعضی از هموژنایزرها این روند چند مرحله تکرار می گردد تا یک مایع با ترکیب همگن بدست آید

از این نوع میکسرتانک ها و یا میکسرهموژنایزرها مخزنی در صنعت آرایش  بهداشتی مواد شیمیایی صنایع غذایی و دیگر قسمت های صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.