شرکت مخازن ماشین وزین به کمک مهندسان با تجربه ای که در اختیار دارد اقدام به طراحی و ساخت دستگاه هموژنایزر شیر نموده است که قادر به رقابت با هموژنایزرهای برندهای معتبر میباشد . شرکت مخازن ماشین وزین توانایی طراحی و ساخت هموژنایزر طبق سفارش و نیاز کارخانه های تولید لبنیات جهت تولید شیرهموژنیزه و خامه هموژنیزه را دارد . با توجه به مقدار و حجم شیر تولیدی در واحد های تولید لبنیات ابعاد و توان دستگاه هموژنایزر شیرمتفاوت خواهد بود . این مجموعه سعی کرده است در ساخت هموژنایزرها از بهترین قطعات و تجهیزات استفاده کند تا در کنار طراحی خوب توسط مهندسان همین مجموعه محصولی با کیفیت را در اختیار واحدهای تولید لبنیات قرار دهد تا کشورمان را از برند های خارجی بی نیاز کنیم