مخزن استیل ۱۵۰۰ لیتری سفارش و ساخته شده برای شرکت صنایع شیمیایی با بهترین کیفیت و نوع ساخت. مخزن استیل ساخته شده برای یکی از شرکت های مواد شیمیایی بوده که این مخزن را برای نگهداری مواد استفاده شده است.

مخزن استیل ۱۵۰۰ لیتری سفارش و ساخته شده برای شرکت صنایع شیمیایی با بهترین کیفیت و نوع ساخت. مخزن استیل ساخته شده برای یکی از شرکت های مواد شیمیایی بوده که این مخزن را برای نگهداری مواد استفاده شده است.