هموژنایزر زیر مخزن که میتوانید در مخازن خود قرار دهید تا عملیات هموژزاسیون در مخازن بزرگ انجام شود

هموژنایزر

هموژنایزر زیر مخزن که میتوانید در مخازن خود قرار دهید تا عملیات هموژزاسیون در مخازن بزرگ انجام شود